U hebt geen artikelen in het winkelmandje.Algemene Voorwaarden voor het Emma-Rad


Artikel 1: De organisator


Het gratis en vrijblijvend Spinning Wheel (hierna: het spel) wordt georganiseerd door het bedrijf Emma Matrazen GmbH (hierna: de organisator), gevestigd aan de Wilhelm Leuschner Strasse 78 60329 Frankfurt am Main - in Duitsland en onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in dit reglement (hierna "Voorwaarden"). Emma Matrazen GmbH wordt vertegenwoordigd door Dr. Dennis Schmoltzi in zijn hoedanigheid van algemeen directeur.


Artikel 2: Geldigheidsduur


Het spel wordt tussen 2 september 2019 16:30 en 7 september 2019 om 23:59 uur op de website van de organisator https://www.emma-matras.nl/ gespeeld.


Artikel 3: Voorwaarden voor deelname


Het spel is uitsluitend toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op de begindatum van het spel meerderjarig zijn, woonachtig in Nederland en die op het moment van hun deelname aan alle voorwaarden voldoen.


Uitgesloten van het spel zijn de medewerkers van de organisatie en alle personen die direct of indirect hebben deelgenomen aan het ontwerp, de productie of het beheer van het spel, alsook hun echtgenoten en familieleden: directe verwanten in opgaande of neergaande lijn of andere familieleden die al dan niet onder hun dak wonen.


Elke inzending die onvolledig, onnauwkeurig, vervalst, verkeerd voorgesteld, niet in overeenstemming met de regels of die na de einddatum en tijd van het spel ontvangen is wordt als ongeldig beschouwd. Dit zal resulteren in de eliminatie van de deelnemer.

Evenzo wordt elke deelname waarbij het gebruik van bots wordt waargenomen (meerdere computerinvoeren automatisch en herhaaldelijk gedaan vanaf hetzelfde IP-adres) als nietig beschouwd en resulteert in de eliminatie van de deelnemer(s).


Deelname is beperkt tot maximaal één deelname per persoon en per huishouden (zelfde naam, voornaam, adres en/of telefoonnummer of e-mailadres), gedurende de volledige duur van het spel. Het niet naleven van deze voorwaarden zal resulteren in eliminatie van alle deelnemers uit hetzelfde huishouden.


Artikel 4: Aanvullende spelvoorwaarden


Vanaf 26 augustus 2019 16:30 tot en met 1 september 2019 om 23:59 uur worden bezoekers van de site https://www.emma-matras.nl (direct toegankelijk, via een organische zoekopdracht of vanaf de Facebook-pagina van de organisator Emma Matras) uitgenodigd om aan het zeszijdige Emma-Rad te draaien.


Elke draai aan het Emma-Rad maakt het mogelijk om een gratis Emma-product te winnen of om korting te krijgen op een bestelling op de website van de organisator https://www.emma-matras.nl. Een contante betaling, een winst in andere eigendommen of de overdracht van de winst aan een derde is niet toegestaan. De prijs geldt niet op kortingen die al lopen en bundels. Een deelnemer kan ervoor kiezen de winst niet te accepteren.


Artikel 5: Uitsluiting van garantie


De organisator benadrukt dat de beschikbaarheid en het functioneren van het spel niet kan worden gegarandeerd. De wedstrijd kan vanwege omstandigheden buiten de controle van de organisator onderbroken of geannuleerd worden, zonder dat de deelnemers hun rechten kunnen doen gelden.


De organisator behoudt zich het recht voor om indien de omstandigheden dit vereisen het spel in te korten, te verlengen, te wijzigen, te onderbreken, uit te stellen of te annuleren zonder enige aansprakelijkheid.


Bovendien kan de organisator niet verantwoordelijk worden gehouden als tijdens de periode van de het spel er een storing voordoet: bugs, virussen, technisch problemen, overtredingen, ongeautoriseerde interventies, fraudes, acties van een concurrent of andere situaties buiten de controle van het bedrijf optreedt.


Artikel 6: Aansprakelijkheid


De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die aan derden worden toegebracht op basis van de door de deelnemer verstrekte informatie. De organisator behoudt zich echter het recht om deze informatie naar goeddunken van de organisator te weigeren als deze illegaal of in strijd is met de goede zeden van de organisator.


De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor evenementen buiten zijn actieterrein of verbintenissen die op deze basis zijn aangegaan.


De organisator is vrij van enige verplichting of compensatie voor de deelnemers, hetzij in geval van overmacht of wettelijke verplichting, indien deze wedstrijd wordt geannuleerd of geschorst, een situatie die onder de aandacht van de deelnemers zal worden gebracht. In het geval dat, om redenen die geen verband houden met de organisator, de deelnemers, de hele prijs of een deel ervan niet kunnen gebruiken, is de organisatie niet verplicht om de prijs aan te passen of de deelnemers een vergoeding te geven.


Artikel 7: Verwerking van gegevens en vrijheden


Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden door de organisator genomen om de veiligheid van de persoonlijke informatie te vrijwaren en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of doorgegeven aan onbevoegde derden.


Deelnemers zijn de enige personen die verantwoordelijk zijn voor de juistheid van hun persoonlijke gegevens en andere verstrekte informatie.


Door het verstrekken van informatie of inhoud aan de organisator (met name foto's), zorgt de deelnemer ervoor dat de inhoud of informatie vrij te gebruiken is en dat derden hier op geen enkele wijze rechten op kunnen doen gelden. De deelnemer zorgt ervoor dat de inhoud of informatie afkomstig is van de deelnemer, of dat de deelnemer het recht van de maker heeft om deze te gebruiken.


De deelnemers garanderen de organisator tegen alle claims van derden die voortvloeien uit de inhoud die aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld. De deelnemer verbindt zich ertoe de organisator op alle redelijke manieren te ondersteunen bij de verdediging van deze vorderingen. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de informatie die wordt verstrekt voor deelname aan het spel, tijdens en na het spel, alsmede bij het claimen van de prijs, door de organisator zal worden gebruikt in offline en online media, zodat derden toegang hebben tot deze informatie. Daartoe is de organisator ook bevoegd om aanvragen te behandelen en zo nodig gebruiksrechten te verlenen aan derden. Deze acties zijn gratis en zonder enige ruimtelijke, inhoudelijke of tijdelijke beperkingen.


Door deel te nemen aan dit spel geeft elke deelnemer toestemming aan de organisator om de informatie op te slaan en te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.


Artikel 8: Aanvaarding van de voorwaarden


Deelname aan het spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Het niet naleven van deze regels zal resulteren in de annulering van de deelname aan het spel.


Artikel 9: Toepasselijk recht


Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 10: Algemene verkoopsvoorwaarden


De Algemene Voorwaarden van de organisator zijn van toepassing op het spel.

Alle producten die in het spel worden gewonnen of gekocht, zijn onderworpen aan dezelfde betalings-, leverings- en retourtermijnen als de producten die gewoonlijk op de website van de organisator op de markt worden gebracht buiten de speelperiode.

De deelnemer erkent dat het spel op geen enkele wijze wordt gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Alle informatie en gegevens die door de deelnemers via de spelpagina worden verstrekt of verzameld, zullen aan de organisator ter beschikking worden gesteld. Alle verzoeken om informatie met betrekking tot het spel moeten worden gericht aan de organisator.


Artikel 11: Toegankelijkheid van de voorwaarden


Deze voorwaarden kan te allen tijden worden geraadpleegd op de website van de organisator https://www.emma-matras.nl.


Hoe meld ik mij af?

Afmelden is mogelijk door in je account onder het menu 'Nieuwsbrief abonnementen' te klikken op afmelden. Heb je geen account bij Emma, dan kan je je afmelden door op de link 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Pin rotate icon

Het lijkt erop dat je Emma vanuit het buitenland bezoekt.

Ga naar 

Kies jouw land uit de onderstaande lijst: